vercaambrosova.infoblog.cz

Já - hraniční porucha osobnosti

Publikováno 31.10.2014 v 07:03 v kategorii Rodina, přečteno: 441x

Zdeněk Faldyna: Hraniční porucha osobnosti. Psychiatrické centrum, Praha 2000
Publikace minimální tloušťky pro profesionály i pro ty, kdo mají nějakého toho "hraničáře" doma - aby jej lépe pochopili.


Hraniční porucha osobnosti je patologií osobnostního vývoje. V ČR je diagnostikována zřídkakdy (v USA naopak příliš často). Hraniční osobnosti přitom tvoří 10-14% populace a podle některých autorů až 30% všech psychiatrických pacientů.

Historie dg.
HPO byla popsána již Hippokratem, Falret (1890) popisoval emoční nestabilitu pacientů, kteří "v krátké době měnili lásku v nenávist, sympatii v odpor a touhu v odmítání". První ucelené vymezení podal v r. 1938 Adolf Stern.
Podle Kernberga (psychoanalytická psychologie; objektní vztahy / 1975) má HPO původ v 6.-8. měsíci věku dítěte - narušený proces separace, individuace. Proto tito lidé navazují závislé vztahy, touží v nich po exkluzivitě a tyto vztahy jsou vulnerabilní. Superego je nedostatečně vyvinuté a závislé na vnějším ujištění, ocenění a potrestání. Hraniční osobnosti jsou neschopné neutralizace (koncepce H. Hartmana), tj. investování pudivé energie do ega, které pak nemůže plnit svoji integrující funkci.
Stoupenci kognitivismu (Linehadová, 1993), resp. teorie soc. učení (Millon, 1969) vidí HPO jako důsledek disfunkčních kognitivních schémat, přičemž tato schémata se vyvinula v raném dětství.


Diagnosticky jsou závazná násl. kritéria MKN-10 pro emočně nestabilní poruchu osobnosti (F60.3):

F60.30 Impulzivní typ emočně nestabilní poruchy osobnosti
A. Musí být splněna obecná kritéria pro poruchu osobnosti
B. Musí být splněny min. 3 z násl. charakteristik a jednou z nich musí být (2):
1) zřetelná tendence jednat neočekávaně a bez zvážení následků,
2) zřetelná tendence k nesnášenlivému chování a ke konfliktům s ostatními, zvláště, když je impulzivní chování přerušeno nebo kritizováno,
3) sklon k výbuchům hněvu nebo zuřivosti s neschopností kontrolovat následné explozivní chování,
4) obtíže se setrváním u jakékoli činnosti, která nenabízí okamžitý zisk,
5) nestálá a nevypočitatelná nálada.

F60.31 Hraniční typ emočně nestabilní poruchy osobnosti
A. Musí být splněna obecná kritéria pro poruchu osobnosti
B. Musí být splněny nejméně 3 příznaky kritéria B pro F60.30 spolu s nejméně dvěma z následujících:
1) narušená a nejistá představa o sobě samém, cílech a vnitřních preferencích, včetně sexuálních,
2) sklon k zaplétání se do intenzivních a nestálých vztahů, které často vedou k emočním krizím,
3) přehnaná snaha vyhnout se odmítnutí,
4) opakované nebezpečí nebo realizace sebepoškození,
5) chronické pocity prázdnoty.


Diagnostická kritéria DSM-IV pro HPO:

Trvalé a nápadně projevy nestability v interpersonálních vztazích, sebehodnocení, emocích, kontrole impulzů, začínající v časném věku dospělosti a objevující se v různých souvislostech. Porucha je vymezena nejméně pěti z násl. příznaků:
1) horečné úsilí vyhnout se reálnému nebo domnělému odmítnutí (nepatří sem chování popsané v bodě 5),
2) projevy nestálých a intenzivních meziosobních vztahů, charakteristických střídáním nadměrné idealizace a znehodnocování,
3) poruchy identity: trvalé a zřetelně narušené, převrácené nebo nestálé sebehodnocení nebo mínění o sobě,
4) impulzivita nejméně ve dvou potenciálně sebepoškozujících oblastech, např. utrácení, sexualita, abúzus látek, bezohledné řízení vozidla, záchvaty vlčího hladu,
5) opakované suicidiální tendence, pokusy, hrozby nebo sebepoškozující jednání,
6) emoční nestabilita vlivem výrazně reaktivní nálady, např. intenzivní epizodická dysforie, podrážděnost nebo úzkost, obvykle trvající několik hodin a pouze zřídka déle než několik dnů,
7) chronické pocity prázdnoty,
8) zbytečně intenzivní rozhněvanost nebo ztráta kontroly nad hněvem, např. časté projevy zlosti, neustálý hněv, opakované rvačky,
9) přechodné a se stresem související vztahovačné představy nebo těžké disociační příznaky

Komentáře

Celkem 0 komentářů

 • Neregistrovaný uživatel

  Jméno: Přihlásit se

  Blog:

  Obsah zprávy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovězte na otázku: Co je dnes za den?